Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti KBM, s. r. o., so sídlom Žitná 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 388 041 (ďalej len “KBM”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi KBM ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.kbm.sk, www.shopik.kbm.sk, www.nerezoveflase.sk.

1. DEFINÍCIA POJMOV

1.1 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

1.2 Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ spôsobilá na právne úkony a právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s KBM kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju KBM.

1.3 Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.4 Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho príp. oprávnenej osoby, najmä meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mail, telefonický kontakt, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1.K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej KBM dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany KBM.

2.2.Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná KBM. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.shopik.kbm.sk alebo www.kbm.sk alebo www.nerezoveflase.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod alebo e-mailom na adresu kbm@kbm.sk.

2.3.Objednávka obsahuje tiež:

    a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

    b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

    c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu KBM kedykoľvek na požiadanie preukázať.

    d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

    e. súhlas so zasielaním reklamných e-mailov a sms a iných marketingových akcií

2.4.Objednávka zaniká:

    a. odmietnutím objednávky zo strany KBM,

    b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5.Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie KBM adresované kupujúcemu, v ktorom KBM potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti KBM neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.6.Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod KBM je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

2.7.Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok KBM dodať 2 kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.8.Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti KBM. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť KBM povinná prijať.

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1.Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2.Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. KBM si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. KBM v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo strany kupujúceho, kúpna zmluva zaniká.

3.3.Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu KBM do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4.Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3.5.Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.6.Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu KBM a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: a. Prevodom/vkladom na účet KBM b. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi c. v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere, ak je tovar na sklade

3.7.Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet KBM uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet KBM sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

4. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

4.1.Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 72 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.2.Ak tovar nie je na sklade, po vytvorení objednávky zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, KBM informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká.

4.3.Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet KBM začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti KBM za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

5. MIESTO DODANIA

5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a KBM ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2.Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke KBM v Žilne a v Spišskej Novej Vsi v čase od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:30 hod. Pri osobnom preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie dodatočné reklamácie na množstvo druh tovaru a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. 

6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1.Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby DPD, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho. Pri veľkorozmernom tovare sú prepravné služby poskytované službou TenExpres a TOPTRANS.

6.3.Cenník dopravy

    Cena prepravy tovaru (prepravnou službou DPD)

        pri platbe za tovar vopred, formou zálohovej faktúry:

            Objednávka do 166€: dopravné a balné podľa hmotnosti zásielky:

            - zásielka do 21 kg: 4,32 €

            - zásielka do 31,5 kg: 5,31 €

            - zásielka do 50 kg: 7,63 €

            Objednávka nad 166€:

            dopravné a balné zdarma pri platbe pri prevzatí tovaru na dobierku

            – cena prepravy podľa hodnoty dobierky:

            - dobierka do 166 €: 1,49 €

            - dobierka do 332 €: 2,66 €

            - dobierka do 664 €: 4,65 €

            - dobierka do 1660 €: 6,63 €

            - dobierka do 3320 €: 13,28 €

            - dobierka do 6640 €: 26,56 € 

            preprava veľkorozmerného tovaru: cena dopravy formou dopyt – ponuka

            Poplatok za faktúru do 33,20 €: 3,32 €.

7. DODANIE TOVARU

7.1.Záväzok KBM dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Súčasťou dodaného tovaru – zásielky je vždy účtovný doklad - faktúra, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2.Záväzok KBM dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod KBM bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane KBM.

7.3.V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti KBM späť, je internetový obchod KBM oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1.Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8.2.Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi KBM a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zo strany kupujúceho fyzickej osoby spotrebiteľa zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, KBM vráti kupujúcemu spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.2.V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä: 

    a. Predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu , ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

    b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – ide najmä o situáciu, ak ide o špeciálny tovar a tento nebol skladom a predávajúci ho objedná u dodávateľa výlučne podľa požiadavky alebo pre potreby kupujúceho,

    c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, d. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy sa vzťahujú len na kupujúceho spotrebiteľa, kupujúci podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

9.3.V odvolaní objednávky, ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, email, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu KBM, s.r.o., Žitná 13, 010 01 Žilina.

9.4.Lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané KBM najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5.Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je internetový obchod KBM povinný:

    a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: KBM, s.r.o., Žitná 13, 010 01 Žilina. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

    b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6.Internetový obchod KBM nie je povinný uhradiť kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou KBM. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný KBM.

9.7.KBM si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru KBM. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, KBM vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka KBM na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti KBM kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

9.8.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti KBM. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..

9.9.Internetový obchod KBM je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

    a. ak pri platbe na účet KBM kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,

    b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti KBM,

    c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

    d. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti KBM, ktoré možno od nej požadovať, nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva, alebo ak dodávateľ zásadným spôsobom zmenil podmienky dodania tovaru a nie je v možnostiach KBM inak ho zaobstarať,

    e. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť KBM tovar nakupuje.

9.10. Odstúpenie KBM od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti KBM kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.11. Odstúpenie KBM od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti KBM na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.12. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod KBM oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kbm.sk, www.shopik.skbm.sk a www.nerezoveflase.sk .

10.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Príloha VOP:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: KBM, s.r.o., so sídlom Žitná 13, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 388 041 e-mail kbm@kbm.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) .....................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .....................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..................................................... .....................................................

Dátum ......................

Miesto ......................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.....................................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.